Proponowana tematyka prac dyplomowych

Fizyka układów złożonych, metody komputerowe i zagadnienia optymalizacji w nauce i technice, analiza i przetwarzanie danych (tematy adresowane do studentów kierunków/specjalności fizyka, nanotechnologia, technologie komputerowe)

 • Kompleksowe modelowanie nanomagnetyków molekularnych wykazujących własności kwantowe o przewidywanych szerokich zastosowaniach z uwzględnieniem ich dynamiki (promotor – prof. G. Kamieniarz)
 • Analiza komputerowa przejść fazowych w układach klasycznych i kwantowych (promotor – prof. G. Kamieniarz)
 • Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych w fizyce, technice i ekonomii za pomocą metod sztucznej inteligencji obejmujących algorytmy genetyczne i sieci neuronowe (promotor – prof. G. Kamieniarz)
 • Symulacje Monte Carlo polimerów w środowiskach obojętnych i obdarzonych ładunkiem elektrycznycm lub innych dyskretnych obiektów materii miękkiej (promotor – dr hab. J. Kłos)
 • Badanie prostych klasycznych i półklasycznych skończonych układów spinowych sfrustrowanych geometrycznie, a w szczególności ich stanów własnych (promotor – dr hab. W. Florek)
 • Metoda Monte Carlo w rozkładzie mikrokanonicznym dla różnych wersji modelu Isinga (promotor – dr hab. W. Florek)
 • Analiza modeli zawierających oddziaływania bikwadratowe na wielościanach platońskich metodą pokrycia dimerowego (promotor – dr hab. W. Florek)
 • Proste eksperymenty komputerowe na układach dyskretnych i ich wykonywanie w architekturach rozproszonych (promotor – Prof. dr hab. G. Musiał)
 • Badanie prostych modeli ze stopniami swobody typu Isinga z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo i różnorodnych algorytmów (promotor  – Prof. dr hab. G. Musiał)

Wspomaganie komputerowe diagnostyki medycznej i analiza sygnałów biomedycznych (tematy realizowane we współpracy z klinikami UM w Poznaniu, adresowane do studentów kierunków/specjalności fizyka medyczna, biofizyka)

 • analiza ilościowa w domenie częstości poszczególnych składowych rytmów EEG podczas snu u pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi ze spektrum autyzmu, opóźnienia rozwoju psychoruchowego i opóźnienia rozwoju mowy  (promotor – prof. G. Kamieniarz).
 • Opracowanie testów przesiewowych i ich zastosowanie w diagnostyce chorób społecznych obejmujących zaburzenia snu i oddychania, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, uzależnienia, udary mózgu (promotor – prof. G. Kamieniarz)
 • Analiza sygnałów biomedycznych rejestrowanych w zapisie EKG, fali tętna, EEG za pomocą metod statystycznych i sztucznej inteligencji; zagadnienia detekcji promienio-wania radioizotopów oraz ich zastosowania w diagnostyce klinicznej; analiza i rozpoznawanie obrazów (promotor – prof. G. Kamieniarz)

Informatyka i jej zastosowania – bazy danych, zarządzanie sieciami komputerowymi, administracja komputerami dużej mocy, rozpoznawanie obrazów i mowy (tematy adresowane do studentów kierunku/specjalności  technologie komputerowe)

 • Zarządzanie i administracja systemami informatycznymi w środowisku rozproszonym z dostępem do sieci krajowego gridu naukowego (promotor – prof. G. Kamieniarz)
 • Modelowanie złożonych układów fizycznych, analiza danych, rozpoznawanie obrazów lub rozwiązywanie problemów optymalizacji za pomocą algorytmów genetycznych (promotor – prof. G. Kamieniarz)
 • Metody matematyczne i symulacje numeryczne skończonych układów ze spinowym momentem magnetycznym (promotor  – dr hab. W. Florek)
 • Eksperymenty komputerowe i ich wykonywanie w architekturach rozproszonych, obejmujące badanie prostych modeli ze stopniami swobody typu Isinga na sieci kwadratowej z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo i znanych algorytmów (promotor – Prof. dr hab. G. Musiał)
 • Projektowanie serwisów internetowych łatwo dostępnych dla niepełnosprawnych
  (rozwiązania techniczne, regulacje prawne, przykłady zastosowań, human-computer
  interaction, stworzenie przykładowego serwisu wykorzystującego różne technologie wspierające); (promotor – prof. G. Kamieniarz)
 • Optymalizacja dużych popularnych serwisów internetowych (szybkość, wydajność, serwisy skalowalne, replikacja); (promotor – prof. G. Kamieniarz)
 • System zarządzania i wymiany informacji w zakładzie naukowym (stworzenie i wdrożenie systemu bazodanowego dla Zakładu Fizyki Komputerowej umożliwiającego rozpowszechnianie informacji dotyczących publikacji, seminariów, prowadzonych badań itp.; serwis internetowy z wykorzystaniem bazy danych, np. mysql + PHP); (promotor – prof. G. Kamieniarz)
 • Opracowanie/modyfikacja programu/aplikacji do analizy wybranego problemu
  naukowego/praktycznego z dziedziny fizyki, medycyny, informatyki lub ekonomii; (promotor – prof. G. Kamieniarz)
 • Implementacja algorytmów z wykorzystaniem biblioteki wielokrotnej precyzji (The GNU Multiple Precision Arithmetic Library) [problemy matematyki dyskretnej, obliczenia w arytmetyce stałoprzecinkowej] (promotor  – dr hab. W. Florek)
 • Opracowanie modułów prezentacji w formacie CDF (Computable Document Format) z elementami grafiki komputerowej (promotor  – dr hab. W. Florek)
 • Przetwarzanie równoległe w wybranych eksperymentach komputerowych w oparciu: (a) o wątki, (b) przesyłanie komunikatów (promotor – dr hab. G. Musiał )
 • Projekt budowy i sposobów wykorzystania doraźnych systemów klastrowych na bazie heterogenicznych komputerów osobistych (promotor – Prof. dr hab. G. Musiał)
 • Główne aspekty bezpieczeństwa zasobów w systemach komputerowych (promotor – prof. UAM dr hab. G. Musiał)
 • Przegląd funkcji systemowych do obsługi procesów i do komunikacji międzyproce-sowej w systemie operacyjnym UNIX lub Linux oraz projekt ich wykorzystania w programach w języku C, w tym projekt własnej powłoki lub małej sieci komputerów uniksowych z wykorzystaniem gniazd do przesyłania komunikatów pomiędzy komputerami (promotor – prof. UAM dr hab. G. Musiał)