XXI Minisympozjum Fizyki Statystycznej

banerxxi

HISTORIA

Minisympozjum Fizyki Statystycznej jest cyklicznym spotkaniem fizyków zajmujących się zagadnieniami fizyki statystycznej. Spotkania odbywają się raz w roku w jednym z ośrodków: Częstochowa, Kraków, Poznań, Wrocław i Zielona Góra. Celem spotkań jest wymiana informacji o najnowszych trendach w fizyce statystycznej oraz w pokrewnych działach fizyki, prezentacja osiągnięć ośrodków biorących udział w sympozjum oraz promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów.

Pomysł‚ cyklicznych sympozjów z dziedziny fizyki statystycznej został‚ zaczerpnięty ze spotkań fizyków holenderskich w ramach ich Landelijk Seminars, które odbywają się kilka razy w roku i za każdym razem mają miejsce w innym ośrodku uniwersyteckim w Holandii. Organizatorzy spotkania organizują salę wykładową i fundują lunch. W Polsce pomysłodawcą podobnych spotkań, które odbywają się raz w roku jest prof. dr hab. Andrzej Drzewiński. Początkowo spotkania oparte były tylko o dwie grupy naukowe: prof. dr. hab. Józefa Sznajda z INTiBS PAN we Wrocławiu i prof. dr. hab. Grzegorza Kamieniarza z Wydziału Fizyki UAM. Pierwsze spotkanie miało miejsce 6 grudnia 1996 roku w INTiBS PAN we Wrocławiu. Kolejne spotkania odbywały się naprzemiennie w Poznaniu i we Wrocławiu, a później do ich organizacji dołączyły Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

prof. dr hab. Andrzej Drzewinski

WYKŁADY PLENARNE

dr inż. Artur P. Durajski (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)

Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe w świetle najnowszych wyników teoretycznych i doświadczalnych (streszczenie)

dr Piotr Kozłowski (Wydział Fizyki, UAM)

Struktura i własności magnetyczne wybranych politlenków wanadu o mieszanych stanach walencyjnych (streszczenie)

prof. dr hab. Romuald Lemański (INTiBS PAN, Wrocław)

Opis teoretyczny pierścieni molekularnych uwzględniający elektronowe stopnie swobody oraz fluktuacje spinowe jonów magnetycznych (streszczenie)

WYSTĄPIENIA USTNE

dr Michał Antkowiak (Wydział Fizyki, UAM)

Uniwersalna sekwencja stanów podstawowych i uporządkowanie poziomów energetycznych w sfrustrowanych pierścieniach antyferromagnetycznych z defektem jednego wiązania (streszczenie)

Izabela Domagalska (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)

Termodynamika nieekstensywna nanogazu złożonego z M-molekuł wodoru (streszczenie)

dr hab. Franco Ferrari (Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński)

Zastosowanie metody Monte Carlo Wanga-Landaua do modelowania własności termicznych i mechanicznych pojedynczych pierścieni polimerowych w roztworze (streszczenie)

dr inż. Marcin Jarosik (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)

Dynamika molekuły wodoru z zewnętrznym wymuszeniem (streszczenie)

dr Joanna K. Kalaga (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)

EPR-sterowalność w układzie trzech kubitów (streszczenie)

mgr inż. Jakub Krawczyk (INTiBS PAN, Wrocław)

Anomalne własności termodynamiczne modelu Falicova-Kimballa przy małych wartościach parametru oddziaływania (streszczenie)

mgr inż. Jacek Matysiak (INTiBS PAN, Wrocław)

Własności pierścienia molekularnego Cr8 otrzymane w oparciu o model uwzględniający elektronowe stopnie swobody i fluktuacje spinowe jonów magnetycznych (streszczenie)

dr Jarosław Paturej (Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński)

Cylindryczne szczotki polimerowe – element składowy nowych materiałów o niezwykłych właściwościach mechanicznych (streszczenie)

dr hab. inż. Bartłomiej Spisak (Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH)

Dynamika kwantowa w przestrzeni fazowej. Ujęcie propagatorowe (streszczenie)

mgr Dagmara Sztolberg (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)

Własności optyczne proszku LaAlO3 domieszkowanego jonami chromu (streszczenie)

mgr Zbigniew Wojtkowiak (Wydział Fizyki, UAM)

Numeryczne obliczanie ciepła przemiany na podstawie histogramu rozkładu energii w trójwymiarowym modelu Ashkina-Tellera (streszczenie)

dr inż. Maciej Wołoszyn (Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH)

Zastosowanie funkcji Wignera do analizy własności transportowych układów kwaziperiodycznych (streszczenie)

PROGRAM

Pobierz program (pdf)

Book of abstracts (pdf)

MIEJSCE SPOTKANIA

Audytorium im. A. Piekary (Centrum Dydaktyczne seg. B)

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 85, Poznań

WFUAM_blocks

KOMITET ORGANIZACYJNY:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański (Politechnika Częstochowska)

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab., prof. UZ Mirosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski (AGH w Krakowie)

prof. dr hab. Romuald Lemański (INTiBS PAN we Wrocławiu)

prof. dr hab. Józef Sznajd (INTiBS PAN we Wrocławiu)

Strona WWW Pan we Wrocławiu

Strona WWW Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu

Strona WWW Politechniki Częstochowskiej

Strona WWW Uniwersytetu Zielonogórskiego


LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY:

prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz, przewodniczący

dr hab. Wojciech Florek, sekretarz

dr Michał Antkowiak

dr Piotr Kozłowski